Gadki z Chatki

Gadki z Chatki nr 76
listopad 2008
Z teorii

Zachować dawne nagrania

Jacek Jackowski

Pierwszy tekst na łamach niniejszego czasopisma o Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – najstarszej kolekcji nagrań dźwiękowych polskiej muzyki tradycyjnej opublikowałem w 2003 r. (nr 44, ss. 6-11)1. W tym artykule chciałbym przypomnieć tylko najistotniejsze fakty z historii zbioru, zaś jego zasadniczym celem jest opis aktualnego stanu archiwum, dostępności nagrań i materiałów archiwalnych oraz zakończonych i aktualnie realizowanych prac i projektów.

Zbiory Fonograficzne IS PAN fot.: j. Jackowski Nieco historii

Dzieje zbioru sięgają dwudziestolecia międzywojennego, a jego początki związane są z powojenną działalnością Jadwigi i Mariana Sobieskich. Byli oni wychowankami prof. Łucjana Kamieńskiego, inicjatora systematycznego nagrywania i gromadzenia polskiej pieśni i muzyki ludowej w postaci fonogramów – wówczas utrwalanych na wałkach woskowych zapisywanych przy pomocy fonografu Edisona oraz na płytach żelatynowych. W 1930 r. powstało na Uniwersytecie Poznańskim Regionalne Archiwum Fonograficzne, w którym do wybuchu drugiej wojny światowej zgromadzono ponad 4000 fonogramów. Niezależnie od ośrodka poznańskiego rozwijała się od 1934 r. w Warszawie druga placówka gromadząca nagrania muzyki tradycyjnej z terenów Polski – Centralne Archiwum Fonograficzne założone przez Juliana Pulikowskiego i działające w strukturach Biblioteki Narodowej. Bezcenne kolekcje obu archiwów najprawdopodobniej uległy całkowitemu zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej2.

Po wojnie rozpoczęte dzieło prof. Kamieńskiego kontynuowali Jadwiga i Marian Sobiescy. W sierpniu 1945 r. dokonano pierwszych rejestracji muzyki na płytach decelitowych (Jackowski, Kierzkowski 2007). Oprócz powojennego, najstarszego zbioru płytowego trzonem dzisiejszej kolekcji są nagrania zarejestrowane podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (AZFM) przeprowadzonej przez Państwowy Instytut Sztuki we współpracy z Polskim Radiem w latach 1950-1954. Stworzono wówczas imponujący zbiór nagrań muzyki tradycyjnej z obszaru niemal całej Polski. Dokumentacja w ramach AZFM miała na celu utrwalenie jak najpełniejszego obrazu tradycyjnej muzyki polskiej już w fazie jej postępującego zaniku. Była to największa i jedyna tego typu akcja dokumentacyjna w Polsce angażująca 303 osoby badaczy, etnomuzykologów, regionalistów oraz studentów. Choć w 1954 r. oficjalnie zakończono projekt (wówczas ilość nagrań wynosiła 46 tys. fonogramów na ok. 2000 taśmach magnetofonowych) ekipy terenowe działały jeszcze do 1957 r. Po zakończeniu AZFM M. Sobieski, jako wykładowca etnografii muzycznej w Instytucie Muzykologii UW organizował od 1955 r. studenckie obozy folklorystyczne, skąd pochodzą dalsze nagrania i dokumentacja. Kolekcja powiększana była także o nagrania indywidualnych pracowników Instytutu Sztuki.

Zbiory Archiwum są nadal systematycznie powiększane. Pracownicy Zakładu Historii Muzyki (sekcja Polska Pieśń Ludowa) oraz Zbiorów Fonograficznych często przy współpracy studentów-praktykantów z Instytutu Muzykologii UW prowadzą badania terenowe folkloru muzycznego połączone z cyfrową rejestracją i dokumentacją fonograficzną, wideofoniczną i fotograficzną.


Zestawienie najważniejszych faktów z historii dokumentacji fonograficznej muzyki tradycyjnej na ziemiach polskich przed 1939 r.

Zestawienie ilości dźwiękowych nagrań arcgiwalnych w Zbiorach Fonograficznych IS PAN wg rodzaju nośnika Nagrania na wałkach woskowych Edisona

1904 rok3 rok:
Autor fonogramów
- Roman Zawiliński (1855-1932) z Krakowskiej Akademii Umiejętności; opis i proweniencja materiału - Podhale. Pieśni i oracje drużby weselnego wykonane przez Jana Krzeptowskiego Sabałę - syna4 zarejestrowane na 2 wałkach Edisona

1907 rok
Autor fonogramów
- Willy Blossfeld (Lipsk Museum für Völkerkunde); opis i proweniencja materiału - 14 wałków fonograficznych nagranych podczas pobytu w Zakopanem (repertuar wokalny i instrumentalny)5

1913 rok
Autor fonogramów
- badacz/kolekcjoner znany tylko z nazwiska – Schmidt Śląsk; opis i proweniencja materiału - pieśni świeckie i religijne (wykonania solowe i zespołowe) oraz muzyka instrumentalna – orkiestrowe opracowania melodii wokalnych zarejestrowane na 34 wałkach fonograficznych

1913 rok
Autor fonogramów
- Alicja Simon; opis i proweniencja materiału -Centralna Polska, okolice dorzecza Pilicy. Nagrania zaginione

1914 rok
Autor fonogramów
- Juliusz Zborowski (1888-1965); opis i proweniencja materiału - Podhale, m. in. nuty skrzypka Bartłomieja Obrochty (1850-1926)6

1914 rok
Autor fonogramów
- Kazimierz Nitsch; opis i proweniencja materiału - Wielkopolska. Pieśni Mazurów wieleńskich z Pęcków

od 1930 roku:
Autor fonogramów
- Łucjan Kamieński oraz pracownicy Regionalnego Archiwum Fonograficznego (Uniwersytet Poznański); opis i proweniencja materiału - Wielkopolska, Pomorze, Kaszuby, Śląsk, Mazowsze

1932 rok:
Autor fonogramów
- Filaret Mychajłowicz Kołessa (muzykolog, Lwów) i Kazimierz Moszyński (etnograf i etnolog związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie); opis i proweniencja materiału -Polesie (Chorostów, Puzicze, Czołowiec, Bereźniaki, Ługi, Witczyna oraz Stachów i Wielemicze - okolice Stolina)7

lata 1934-39
Autor fonogramów - Julian Pulikowski oraz pracownicy i współpracownicy Centralnego Archiwum Fonograficznego (Biblioteka Narodowa). Wiele nagrań dokonano w związku z konkursem Polskiego Radia na zbieranie i notowanie melodii ludowych; opis i proweniencja materiału - Wileńszczyzna, Mazury, Pomorze, Warszawskie, Lubelskie, Polesie, Kieleckie, Krakowskie, Lwowskie, Stanisławowskie, Śląsk Cieszyński i inne8
Otrzymany w wyniku procesu galwanicznego
Charakterystyka zbioru

W archiwum gromadzone są nagrania dźwiękowe i audiowizualne oraz towarzysząca im bogata dokumentacja, tzw. „materiały nienagrane”. Zbiór szpulowych i studyjnych taśm magnetycznych stanowi ok. 16 tys. sztuk. Oprócz tego typu historycznych nośników w kolekcji odnajdujemy również płyty, kasety magnetofonowe, różne formaty zapisu na taśmach video. Zbiory archiwum IS PAN obejmują ponad 100 tys. nagrań pieśni oraz utworów instrumentalnych ze wszystkich regionów Polski. Aktualnie w postaci protokołów i opisów do nagrań udokumentowany jest niemal cały zbiór. W elektronicznej bazie danych dostępnej on-line jest w chwili obecnej zamieszczonych 88 310 rekordów dotyczących nagranych pieśni i melodii instrumentalnych9. Nagrania archiwalne obejmują także repertuar przesiedleńców z byłych Kresów Wschodnich, Bukowiny, Bośni oraz mniejszości narodowych. Oprócz nagrań muzycznych znajdujemy nagrania wywiadów, wypowiedzi (np. relacje dotyczące obrzędów rodzinnych i dorocznych zwyczajów, instrumentarium ludowego i budowy instrumentów muzycznych, wspomnienia), recytacji (np. oracje, przemowy weselne). Większość nagrań to repertuar wokalny, związany swą funkcją z tradycyjnymi obrzędami rodzinnymi i dorocznymi zwyczajami ludowymi. Obok tych nagrań odnajdujemy pieśni balladowe, żołnierskie, partyzanckie, kolędowe, pieśni z repertuaru szlacheckiego, podmiejskiego, przedstawienia teatralne, wyliczanki dziecięce, zawołania na zwierzęta domowe a także ludowe wersje szlagierów. Około 25 % zbiorów to nagrania instrumentalne. Jest to głównie repertuar taneczny i melodie obrzędowe.

Najstarszym przechowywanym w archiwum oryginalnym nagraniem jest rejestracja oracji weselnej oraz kilku pieśni wykonanych przez Jana Sabałę (syna) a zarejestrowanych na dwóch wałkach fonograficznych przez Romana Zawilińskiego w 1904 r. W zbiorach znajdują się również nagrania z okresu międzywojennego (1936). Największą i najcenniejszą częścią zbioru są nagrania z lat 1950-1954 dokonane w ramach wspomnianej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego.

Najstarszym nagranym w 1950 r. wykonawcą jest śpiewak urodzony w 1854 r. Najstarsza wykonawczyni w momencie nagrania miała 104 lata, najmłodsza 3 lata.

W 1990 r. rozpoczęto równolegle do nagrań dźwiękowych dokumentację wideofoniczną (VHS, S-VHS, Hi8). Od 2000 r. nagrania praktyki wykonawczej instrumentalistów, tańców, widowisk, zwyczajów i obrzędów dokonywane są na kamerze cyfrowej.

Nagrania mają swoją oryginalną dokumentację w postaci protokołów nagrań, spisów treści, transkrypcji. Obok materiałów nagranych znajduje się Dział Dokumentacji Nienagranej – obejmujący materiały rękopiśmienne, maszynopisy z AZFM, późniejszych obozów folklorystycznych, listy od wykonawców, dzienniki zbieraczy, fotografie, oraz dokumentację indywidualnych prac (Lesień-Płachecka 1987).

Na podstawie transkrypcji nagrań ze zbiorów fonograficznych powstały i wciąż powstają liczne prace, m.in. antologie pieśni ludowej różnych regionów kraju. W oparciu o materiały ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN powstało wiele artykułów oraz ponad 60 publikacji zwartych. Piotr Dahlig (1999) podał bibliografię tych publikacji. Niewątpliwie najważniejszą jest seria „Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – źródła i materiały” wydawana w IS PAN pod redakcją prof. Ludwika Bielawskiego10. Obecnie w przygotowaniu są tomy poświęcone Wielkopolsce i Podlasiu.

Unikatowa kolekcja stanowi źródło materiału badawczego dla szerokiego grona interesantów. Choć była ona tworzona początkowo z myślą o badaniach naukowych, stała się obiektem zainteresowania znacznie szerszego grona.


Wybrane nagrania zostały opublikowane na następujących płytach:

Nagrania w Zawadach gm. Rzeczyca, 18 maja 2006 r. fot.: E.Sławińska-Dahlig „Kujawy” – płyta winylowa, suplement do książki Krzyżaniak Barbara, Lisakowski Jarosław, Pawlak Aleksander: „Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały”, red. L. Bielawski, tom. I: „Kujawy”, cz. I 1974 r., cz. II 1975 r., Kraków: PWM.

„Grajcie dudy, grajcie basy. Polish Folk Music” (dwupłytowa antologia ogólnopolska, Polskie Nagrania SX 1125-1126, 1976 r.), wybór i opracowanie J. Sobieska. Wznowiona wersja na płycie CD pt. „Polish Folk Music. Songs and Music from Various Regions” (Polskie Nagrania CD 048, 1990 r.), wybór i opracowanie j.w., red. A. Trojanowicz.

„Polska muzyka ludowa” (wybór dla szkół), SX 1770 PN Muza 1982, wybór i opracowanie P. Dahlig.

„Pologne. Chansons et danses populaires. Archives internationales de musique populaire. Musee d’ethnographie. Geneve” CD-757. Collection dirigee par Laurent Aubert. VDE-GALLO 1993, wybór i opracowanie A. Czekanowska.

„Pologne. Instruments populaires”. Polskie Radio, Euroradio, Ocora Radio France C 600001, 1996, komentarz M. Baliszewska.

“Music! 100 recordings. 100 Years of the Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000”. Edited by Artur Simon and Ulrich Wegner, Berlin 2000: WERGO SM 1701 2 (CD 1: Wax Cylinder Recordings). Opis w CD-booklet: Dahlig Piotr: „Hola, matulu moja. Polish folk song, sung by Michał Kulawiak, recorded by Łucjan Kamieński in Poland, January 1930”, ss. 118-122.

„Muzyka adwentu” – CD suplement do książki Piotra Dahliga pt. „Muzyka Adwentu. Mazowiecko-podlaska tradycja gry na ligawce”. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2003.

„Muzyka Warta Poznania”. Stowarzyszenie Czasu Kultury 2004. Wybór i koncepcja płyty Maciej Rychły i Piotr Dahlig. CD – suplement do magazynu „Czas Kultury” nr 2-3/2004 oraz do książek: J. Sobieska: „Polski folklor muzyczny. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych”. Wydanie trzecie rozszerzone, red. P. Dahlig. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej; „Folklor muzyczny w Polsce. Suplement do podręcznika Jadwigi Sobieskiej – rozwój badań 1980-2005”, red. P. Dahlig. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej.

„Muzyka Tatr”. Polskie Radio Program 2, Tatrzański Park Narodowy, Instytut Sztuki PAN. 2006 r. - Dwupłytowy album CD suplement do czasopisma „Tatry”, Tatrzański Park Narodowy, 2006 nr 4. Komentarz do archiwalnych nagrań zamieszczonych na pierwszej płycie CD: Jacek Jackowski, Zbigniew Ładygin „Głosy z przeszłości” , w: „Tatry” Tatrzański Park Narodowy. 2006 nr 4, ss. 61-63.

„Władysława Wiśniewska i Zespół Śpiewaczek Ludowych 'Wdzydzanki'” – płyta CD poświęcona ludowej śpiewaczce Władysławie Wiśniewskiej. Nagrania dokumentalne ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN i Radio Gdańsk (ISBN 978-83-906684-4-4). Wybór i opracowanie Jacek Jackowski. Płyta dostępna jest w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl i w Zbiorach Fonograficznych IS PAN.

„Muzyka ocalona”. Nagrania archiwalne tradycyjnej muzyki regionu łowickiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Wyd. Łowicki Ośrodek Kultury, Instytut Sztuki PAN.

CD w przygotowaniu:

„Muzyka Podhala”. Nagrania archiwalne tradycyjnej muzyki Podhala ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Wyd. Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, Instytut Sztuki PAN.

„Traditional Music of Poland - Recorded in situ 1945-50”. Najstarsze nagrania ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN z regionów: Wielkopolski, Opoczyńskiego, Lubelskiego i Rzeszowskiego. Z projektem płyty oraz tekstem bookletu autorstwa Jacka Jackowskiego i Macieja Kierzkowskiego można zapoznać się na stronach internetowych WOMEX-u (adres podany na końcu artykułu).

Archiwalny protokół towarzyszący nagraniu na płycie z 1946 r.'Spikerka' towarzysząca nagraniu na taśmie magnetycznej z 1952 r. Troska o archiwalia

Troska o stan techniczny zbioru towarzyszyła jego opiekunom od początku istnienia archiwum. Łucjan Kamieński, twórca Regionalnego Archiwum Fonograficznego przesyłał w latach trzydziestych XX w. do berlińskiego Phonogrammarchiv nagrane na terenach polskich wałki Edisona w celu wykonania z nich galwanicznego negatywu. Taki sposób zabezpieczenia informacji dźwiękowej zapisanej na nietrwałym nośniku pozwalał na wielokrotne wykonanie woskowego odlewu – kopii nagrania. Warto wspomnieć, że w taki sposób uzyskane kopie nagrań na wałkach fonograficznych są do dziś używane w Berlin Phonogramm-Archiv (EMEM)

W latach 1945-51 do realizacji nagrań został użyty zapis mechaniczny na tzw. szybkoobrotowych miękkich płytach formy Decelith (tzw. decelitowych)11 oraz płytach lakierowych Presto. Płyty tego typu nagrywane i odtwarzane z prędkością 78 obr/min pozwalały na rejestrację tylko kilku (5-8) minut nagrania. Płyty takie były stosowane w radiofonii w latach 1930-1950. Do 1947 r. dokonano 450 nagrań melodii ludowych na płytach decelitowych (Sobieski 1955: 413). Oprócz kopii wybranych nagrań dokonanych również na płytach decelitowych wykonano w 1957 roku kopie płyt na taśmie magnetofonowej (dysponowano wówczas zapewne oryginalnym urządzeniem, przy pomocy którego zarejestrowano część nagrań na płytach decelitowych). Dzięki temu zabiegowi możemy dziś odtworzyć nagrania, których oryginalny zapis stał się przez ponad pół wieku nie w pełni czytelny (Jackowski, Kierzkowski 2007). Od lat pięćdziesiątych XX w. zbiór poznański (przeniesiony w latach 1953-54 do Warszawy) był powiększany o nagrania rejestrowane na taśmach magnetofonowych. W ramach ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego zgromadzono nagrania na ok. 2 tys.magnetycznych taśm szpulowych. Ten zbiór, obok 420 wspomnianych wyżej płyt decelitowych, stanowi najstarszą i zarazem najcenniejszą część kolekcji.

Po zakończeniu AZFM archiwum powiększano o kolejne nagrania pochodzące m.in. z  tzw. obozów studentów muzykologii organizowanych w różnych rejonach Polski, zwłaszcza tych, które w niedostateczny sposób objęte były dokumentacją Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Do 2000 roku zabezpieczano archiwalne nagrania przez wykonanie dwóch kopii na taśmie.

Dokumentację terenową połączoną z tworzeniem rejestracji dźwiękowych prowadzili kolejni badacze-etnomuzykolodzy, m.in Jarosław Lisakowski, Aleksander Pawlak, Alicja Trojanowicz, Jan Sadownik, Zofia Jaworska, Janina Szymańska, Anna Szałaśna, Piotr Dahlig (od 1990 r. także rejestracje wideofoniczne). Omawiana kolekcja jest wciąż systematycznie powiększana. Współczesne nagrania realizowane są przy pomocy nowoczesnej aparatury cyfrowej.


Aktualne prace i projekty

W 2004 roku Instytut Sztuki PAN rozpoczął digitalizację zbiorów fonograficznych12. Digitalizacja, czyli przeniesienie danych (nagrań dźwiękowych) oraz tzw. metadanych, czyli istotnych informacji o nagraniu zapisanych na nośnikach analogowych do postaci zapisu cyfrowego jest obecnie jedynym i najlepszym sposobem zabezpieczenia zbioru, o czym świadczy praktyka wielu archiwów dźwiękowych (i nie tylko) na całym świecie. Proces digitalizacji pozwoli również na upowszechnienie zbioru i dokumentacji oraz stworzy możliwość łatwego i szybkiego dostępu do informacji. Do chwili obecnej (październik 2008 r.) zdigitalizowano 15 % kolekcji dźwiękowej IS PAN. Trzon zbioru stanowią nagrania dźwiękowe i są one priorytetem dla działań digitalizacyjnych ze względu na nietrwałość nośnika analogowego (taśma). Nagraniom towarzyszy również znaczna ilość różnorodnej dokumentacji. Funkcjonalność zbioru dla szerokiego grona użytkowników zapewni tylko digitalizacja i opracowanie w formie bazy Jadwiga i Marian Sobiescy podczas nagrań w Opoczyńskiem, 1958 r.danych wszystkich materiałów. Samo nagranie jest bowiem tylko częścią informacji zgromadzonych w archiwum. Digitalizacja w przyszłości obejmie także zbiory nienagrane, czyli całą dokumentację towarzyszącą nagraniom, transkrypcje nutowe, opisy prac w terenie, protokoły nagrań, wywiady z wykonawcami, fotografie. Cyfryzacja archiwaliów pozwoli uchronić je przed degradacją oraz ułatwi ich udostępnianie szerszemu gronu zainteresowanych. Niezdigitalizowany materiał istniejący tylko w postaci oryginałów na historycznych nośnikach oraz kopii na szpulowych taśmach magnetycznych nie może być udostępniany użytkownikom nie tylko ze względu na nietrwałość i kruchość nośnika, lecz również z uwagi na troskę o unikatowy i obecnie niedostępny lub bardzo drogi, sprawny technicznie sprzęt do odtwarzania dawnych formatów (np. magnetofony analogowe).

Przeniesienie archiwalnej informacji dźwiękowej do domeny cyfrowej nie może jednak zastąpić oryginalnych nagrań analogowych, które muszą być starannie przechowywane w odpowiednich warunkach. Wobec szybkiego rozwoju technologicznego musimy mieć świadomość, że żadna podjęta metoda nie jest doskonała, bowiem (na co wskazują doświadczenia wielu instytucji) często po zakończeniu projektu pojawiają się nowe możliwości techniczne pozwalające na uzyskanie jeszcze lepszych efektów. Digitalizacja jest jednym z etapów postępu technologicznego, należy się więc liczyć z pojawieniem się zupełnie nowych, być może skuteczniejszych możliwości zabezpieczania archiwaliów. Pracom nad Zbiorami Fonograficznymi IS PAN przyświeca idea efektywnego działania zmierzającego do jak najszybszego udostępnienia jak największej ilości nagrań szerokiemu gronu odbiorców oraz skopiowanie, zabezpieczenie i ochrona oryginałów jak najlepszymi metodami dostępnymi przy aktualnych możliwościach finansowania dla IS PAN.

Digitalizację najstarszej części zbioru – wybranych płyt decelitowych i wszystkich kopii nagrań z płyt decelitowych utrwalonych na taśmach magnetycznych zakończono w 2007 roku. Stworzono także elektroniczną bazę danych zawartości Zbiorów Fonograficznych13. Inicjatywa ta związana była z międzynarodowym projektem DISMARC (DIScovering Music ARChives) koordynowanym przez RBB (Radio Berlin Brandenburg), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu e-contentplus, rozpoczętym w 2006 r., a zakończonym w sierpniu 2008 roku.14 Instytut Sztuki PAN, reprezentowany przez doc. dr hab. Ewę Dahlig-Turek (obecnie dyrektora IS PAN d/s naukowych) i autora niniejszego tekstu był jednym z uczestników projektu obok: Berlin Phonogramm-Archiv (Ethnological Museum/Stiftung Preußischer Kulturbesitz, EMEM), Hochschule für Musik und Theater Hannover, Rundfunk Berlin Brandenburg, Svenskt Visarkiv, School of Oriental and African Studies (Londyn), Yleisradio Oy (archiwum Fińskiego Radia, Finlandia).

Celem projektu DISMARC było stworzenie dostępnej on-line bazy danych dla wielu (nie tylko etnomuzycznych) archiwów dźwiękowych, w których znajdują się zbiory nagrań różnych gatunków muzyki, np. jazz, muzyka popularna, muzyka klasyczna, muzyka tradycyjna, efekty dźwiękowe etc. (Dahlig-Turek 2007). Takie archiwa często znajdują się w strukturach większych instytucji jak np. uniwersytety, instytuty badawcze, biblioteki, co stwarza trudności w udostępnianiu szerszemu gronu zainteresowanych informacji o ich cennych i interesujących zbiorach oraz samych zbiorów. Przykładem takiego archiwum są Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN.

Dotychczas dane o Zbiorach Fonograficznych IS PAN ukazywały się w internecie na stronie Instytutu Sztuki PAN oraz jako ogólne informacje dodatkowe dołączane zazwyczaj do stron internetowych poświęconych archiwom fonograficznym, zbiorom, bibliotekom lub projektom15. Także sporadycznie pojawiały się przykłady muzyczne pochodzące z omawianego archiwum16.

Plakat wystawy 'Muzykanci-badacze-dokumentacja'

Obecnie baza danych Zbiorów Fonograficznych jest dostępna on-line na stronie: http://www.dismarc.org. By ograniczyć przeszukiwanie bazy tylko do danych dotyczących Zbiorów Fonograficznych IS PAN należy do okna przeszukiwania wpisać frazę ISPAN. Wyszukiwanie odbywa się przez podanie słów kluczowych – tytułów, nazw gatunkowych pieśni lub melodii instrumentalnych (np. kołysanka, oberek) bądź początkowych słów (incipitów) tekstów (np. Uśnijże mi uśnij). Baza daje możliwość określenia kilku kryteriów przeszukiwania jednocześnie.

Częścią projektu było również udostępnienie wybranej grupy przykładów dźwiękowych w fomacie MP3, reprezentujących różne archiwa. W przypadku Zbiorów Fonograficznych IS PAN są to nagrania najstarsze, zarejestrowane na wspomnianych wyżej płytach decelitowych. Nagrania te są dostępne on-line poprzez zaznaczenie przy wyszukiwaniu w bazie danych opcji „items with audio samples“. Projekt DISMARC umożliwił również stworzenie prezentacji archiwum na stronie internetowej (adres podany na końcu artykułu).

Digitalizacja kolejnej części najstarszych nagrań ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN jest obecnie realizowana w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe (priorytet 5 – Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego)”. Projekt o nazwie „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954)” jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowany przez Instytut Sztuki PAN, zaś wnioskodawcą jest stowarzyszenie „Liber Pro Arte”. Projekt przewiduje digitalizację 400 taśm magnetycznych zarejestrowanych w latach 1950-1954 w ramach wspomnianej już ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Projekt jest koordynowany przez autora niniejszego tekstu. Zadanie jest realizowane przez zespół osób – okresowo współpracujących z IS PAN (patrz fotografia), w skład którego wchodzą muzycy i etnomuzykolodzy, m.in. absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Instytutu Muzykologii UW, Etnomuzykologii na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, a także studenci Instytutu Muzykologii UW.

W ramach projektu przewidywana jest digitalizacja niemal pół tysiąca archiwalnych, studyjnych taśm magnetycznych nagranych w pierwszej fazie realizacji AZFM. Zbiór ten stanowi ok. 1 część całej kolekcji zarejestrowanej w ramach tej akcji dokumentacyjnej i zawiera ok. 9 tys. nagrań pieśni i melodii instrumentalnych. Efektem projektu będzie stworzenie kolekcji cyfrowych kopii nagrań co przede wszystkim pozwoli na korzystanie z tego zbioru, który obecnie ze względu na stan oryginalnego nośnika a także ze względu na oszczędzanie urządzeń odtwarzających nagrania analogowe nie może być w postaci oryginalnej udostępniany szerszemu gronu odbiorców. Proces digitalizacji archiwaliów jest realizowany w oparciu o obecnie stosowane metody i mieści się w zakresie przyjętych norm, zaleceń i standardów z zakresu digitalizacji nagrań dźwiękowych (określonych przez International Association of Sound and Audiovisual Archives IASA). Dzięki digitalizacji mamy również możliwość eksploracji rzeczywistej zawartości nagrania i oceny jego stanu technicznego oraz weryfikacji treści nagrania z treścią bazy danych stworzonej na podstawie historycznej, pisemnej i nie zawsze kompletnej oraz wiarygodnej dokumentacji do nagrań. W wyniku prowadzonych prac tworzone są również dodatkowe bazy danych stanowiące uzupełnienie i rozwinięcie podstawowych danych.

Zespół pracujący przy projekcie „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954)” realizowanym ze środków MKiDN w 2008 r. Od prawej: Urszula Grzesińska, mgr Teresa Nowak, Kaja Maćko, Marta Deptuła, Mariola Szymańska, mgr Piotr Jamski (Pracownia Fotograficzna IS PAN), mgr Jacek Jackowski (Zbiory Fonograficzne IS PAN). Na zdjęciu nie ma mgr Macieja Kierzkowskiego (patrz fot. na str.14

Jednym z elementów promujących zadanie była wystawa fotograficzna pt. „Muzycy-badacze-dokumentacja”, na której zaprezentowano zbiór fotografii ukazujący twarze nagrywanych w latach 50. ubiegłego wieku osób – wiejskich śpiewaków i instrumentalistów. Wystawę można było oglądać w budynku Instytutu Sztuki PAN we wrześniu i październiku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki współpracy z Pracownią Fotograficzną IS PAN udało się zdigitalizować całą kolekcję fotografii dokumentujących AZFM.

Digitalizacja archiwaliów dźwiękowych oraz dostęp sieciowy do informacji o kolekcji niewątpliwie przyczyni się do szerszego upowszechnienia tej cennej i oryginalnej kolekcji oraz ułatwi korzystanie z niej nie tylko naukowcom i artystom ale także szerszemu gronu zainteresowanych muzyczną kulturą ludową.


Autor jest muzykiem i muzykologiem. Ukończył studia na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (2000 r.) oraz w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki PAN jako asystent w Zakładzie Historii Muzyki. Jest opiekunem Zbiorów Fonograficznych IS PAN, gdzie od 2004 r. prowadzi digitalizację kolekcji, modernizację archiwum oraz koordynuje prace związane z przygotowaniem wydań płytowych zwierających archiwalne nagrania. W 2005 r. uczestniczył w „Summeracademy for Friends of Shellacks” i w „II International Workshop on Shellacs” (Włochy, Gorizia, Universita degli Studi di Udine) oraz w „The Vienna Summer School on Audio Preservation” zorganizowaną przez Phonogrammarchiv i Austrian Mediathek (Austria, Wiedeń). Brał także udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach europejskiego projektu TAPE – „Training for Audiovisual Preservation in Europe” (Rzym, marzec 2007, Warszawa-Milanówek, luty 2008)

Prowadzi badania terenowe połączone z nagraniami muzyki tradycyjnej zwłaszcza na Mazowszu. Od kilku lat jego badania skupiają się na śpiewach religijnych i muzyce instrumentalnej towarzyszącej pobożności ludowej. Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny etnomuzykologii, archiwizacji nagrań dźwiękowych oraz referatów i prezentacji przedstawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych.


Przypisy:
1Tekst jest dostępny na stronie http://www.gadki.lublin.pl/gadki/index.html
2 Ocalały tylko nieliczne nagrania, np. z roku 1936 pochodzi nagranie z Domachowa (Wielkopolska) utrwalone na płycie radiowej, którego kopię na taśmie magnetofonowej przekazał dla Instytutu Sztuki PAN Jarosław Lisakowski (sygnatura T4951); nagranie to udostępnił J. Lisakowskiemu Jan Bzdęga (Dahlig 1999; 2002b). Być może podczas nagrania w Domachowie był obecny Ł. Kamieński. Fragmenty tego nagrania opublikowane zostały na płycie CD pt. "Muzyka Warta Poznania". W 1999 r. w Berlińskim Phonogrammarchiv odnaleziono i zidentyfikowano kopie 22 woskowych wałków fonograficznych nagranych w 1930 r. w miejscowości Nowy Tomyśl (Wielkopolska) przez Ł. Kamieńskiego, który w ramach współpracy z Berlińskim ośrodkiem (Kamieński wcześniej studiował w Berlinie) wysyłał tam oryginalne nagrania z RAF w celu wykonania galwanicznych kopii-negatywów (Dahlig 2000, 2002b: 205-218). W Zbiorach Fonograficznych IS PAN znajduje się płyta CD ze zdigitalizowanym w Berlinie materiałem z 1930 r. Pochodząca z tych nagrań pieśń w wykonaniu Michała Kulawiaka (1865- ok. 1940-1944), dudziarza i śpiewaka z Wielkopolski - została opublikowana na jubileuszowej płycie CD: "Music! 100 recordings. 100 Years of the Berlin Phonogramm-Archiv 1900-2000". O innych zachowanych w berlińskim Phonogrammarchiv nagraniach z terenów Śląska i z Podhala mówiła Susane Ziegler na konferencji "100 Years of folk Music Recordings in Poland" zorganizowanej w siedzibie IS PAN w Warszawie dn. 4 marca 2005 r.
3Warto dodać, iż przed dokonaniem pierwszych rejestracji folkloru muzycznego na ziemiach polskich w 1904 r. fonograf do dokumentacji etnograficznych wykorzystał w latach 1902-1903 polski badacz Bronisław Piłsudski (1866-1918). Dokonał on nagrań muzyki i śpiewów w rytuałach ludu Ajnów - pierwotnych mieszkańców Sachalina i Hokkaido. Materiał pochodzący z nagrań B. Piłsudskiego został opracowany pod kątem językowym przez prof. Alfreda F. Majewicza z International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies Stęszew przy współpracy Elżbiety Majewicz (Majewicz 2004). Materiał muzyczny został zdigitalizowany w Japonii. W pracy znajdują się transkrypcje muzyczne.
4Nagranie, przechowywane w Zbiorach Fonograficznych IS PAN jest uznawane obecnie za pierwszą rejestrację muzyki tradycyjnej na ziemiach polskich (Dahlig 1994; 1997; Jackowski, Ładygin 2006). Fragmenty tego nagrania zostały opublikowane na płycie CD Muzyka Tatr.
5 Podczas wizyty w berlińskim Phonogrammarchiv udostępniono mi kopie wałków fonograficznych nagranych przez Blossfelda. Opis ich zawartości zob. Jackowski, Ładygin 2006, s. 63.
6Wałki fonograficzne nagrane przez J. Zborowskiego przechowywane są w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (Jackowski, Ładygin 2006). W Zbiorach Fonograficznych IS PAN znajduje się cyfrowa kopia kompletu nagrań J. Zborowskiego z 1914 r. Archiwalne nagrania J. Zborowskiego zostały zdigitalizowane w Pracowni Fonograficznej IS PAN a ich fragmenty zostały opublikowane na wspomnianej płycie CD "Muzyka Tatr".
7Materiał zebrany i opracowany przez Kołessę i Moszyńskiego został opublikowany na Ukrainie (Chryca 1995; Czekanowska 1997; Moszyński 1932). W 2006 r. w Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru (Wilno, Antalkino 6) Franz Lechleitner z wiedeńskiego Phonogrammarchiv zdigitalizował kolekcję 107 wałków fonograficznych, wśród których udało mi się zidentyfikować 3 wałki nagrane przez Kołessę i Moszyńskiego. Są na nich nagrane także melodie, które nie zostały opublikowane w pracy Chrycy. Wybrane 4 nagrania (nr 31-34) zostały opublikowane na płycie CD "The Phonograms of Lithuanian Ethnographic Music" 1908-1942 (jest to czwarta płyta CD z serii przygotowywanej przez wileński Instytut w ramach trwającego od 2001 r. projektu "The long-term preservation and publishing program of sound archives"). Informacje o projekcie dostępne są na stronach http://www.llti.lt/en/taut.htm oraz http://www.llti.lt/ekspedicija/archyvas/index_en.html zaś komentarz do publikowanych nagrań Moszyńskiego i Kołessy na stronach 50-52, 62-63, 75, 122-126 książeczki towarzyszącej płycie.
8O działalności J. Pulikowskiego i akcji zbierania folkloru muzycznego w latach 1935-1939 zob. Dahlig 1993. Obecnie trwa identyfikacja odnalezionych w Wilnie w archiwum Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru (Antalkino 6) materiałów fonograficznych - kilkunastu płyt żelatynowych - kopii nagrań dokonanych w latach 30. przez nieznanego polskiego badacza na wałkach fonograficznych (opisy w języku polskim). Być może są to dokumenty nagrane przez Romana Padlewskiego lub Gustawa Cytowicza. Ten ostatni nagrywał dla Centralnego Archiwum Fonograficznego na Wileńszczyźnie (pieśni staroobrzędowców) i na terenie obecnej Białorusi (pieśni wiosenne i wielkanocne), por. Dahlig 1998: 539, 592,600, 625.
9Informacje o bazie danych i możliwościach jej przeszukiwania zamieszczone będą w dalszej części artykułu.
10Krzyżaniak Barbara, Lisakowski Jarosław, Pawlak Aleksander: 1974, 1975; Bielawski Ludwik, Mioduchowska Aurelia: 1997, 1998; Krzyżaniak Barbara, Pawlak Aleksander: Polska pieśń i muzyka ludowa - źródła i materiały, red. L. Bielawski, tom III: Warmia i Mazury cz. I-V 2002 r., Warszawa: IS PAN. W latach 1930-1950 były w użyciu różne rodzaje płyt lakierowych (m.in. produkty firm Decelith, Presto, Pyra). Taki rodzaj płyt nadawał się do wielokrotnego bezpośredniego odtwarzania i do sporządzania matryc do produkcji płyt twardych.
11W latach 1930-1950 były w użyciu różne rodzaje płyt lakierowych (m.in. produkty firm Decelith, Presto, Pyra). Taki rodzaj płyt nadawał się do wielokrotnego bezpośredniego odtwarzania i do sporządzania matryc do produkcji płyt twardych
12 Choć idea cyfryzacji zbioru narodziła się wcześniej, bo w roku 2001, kilka lat zajęło przygotowanie projektu pod względem merytorycznym (opracowanie metody digitalizacji dla zbiorów IS PAN) oraz pod względem technicznym (wybór sprzętu, oprogramowania, konfiguracja). Istotną rolę odegrały tu doświadczenia zdobyte dzięki współpracy i kontaktom z europejskimi archiwami dźwiękowymi, m.in: University of Tampere (The Department of Music Anthropology), Vienna Phonogrammarchiv, Österreichisches Volksliedwerk, Berlin Phonogramm-Archiv (EMEM), Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Department of Folklore Archives). Kontynuowana współpraca z tymi instytucjami oraz udział w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach pozwoliła nie tylko na opracowanie metody digitalizacji zbioru ale również umożliwiła w drodze eksploracji zagranicznych archiwów na odnalezienie ważnych dla historii polskiej fonografii etnomuzycznej nagrań o czym była mowa powyżej.
13Aktualnie w bazie znajduje się ponad 88 tys. rekordów (1 rekord = jedna pieśń lub melodia instrumentalna). Szacuje się iż jest to 66 % całego zbioru. W katalogu uwzględniono najważniejsze dane dotyczące nagrań:
o sygnatura (kod: numer sygnatury + numer utworu na taśmie np. T0265_06)
o incipit w wersji oryginalnej (gwara) i w ujednoliconej wersji literackiej
o uwagi - komentarz (dane dodatkowe)
o numer tekstowej klasyfikacji utworu i numer gatunkowej klasyfikacji muzycznej
o kod melodii w systemie EsAC (Essener Assoziativ Code)
o informacja o publikacji fonograficznej i bibliografia (wskazanie na jakiej wydanej płycie można odnaleźć nagranie melodii oraz w jakim wydawnictwie można odnaleźć jej transkrypcję)
o data nagrania
o miejsce nagrania (kolejne pola uwzględniają dane administracyjne - gmina, powiat, województwo, region - obowiązujące w czasie nagrania)
o informacja o autorze nagrania
o dane o wykonawcy/wykonawcach: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, rola (np. śpiew, skrzypce).

14 Był to drugi międzynarodowy projekt, w którym uczestniczył IS PAN. Pierwszy o nazwie "Connecting Memories- gesammelte Tondokumente aus Europa als Hörbilder vom Eigenen und Fremden" odbywał się w 2004 i w 2005 r.
15 Np. na podstronach Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (POLMIC) dotyczących muzeów i archiwów lub na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (adresy podane na końcu artykułu).
16 Np. http://www.cornemuses.culture.fr/

Adresy stron internetowych:

Baza danych zawierająca m.in. informacje o nagraniach ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN: http://www.dismarc.org
Prezentacja Zbiorów Fonograficznych IS PAN: http://www.dismarc.womex.com/html/en/archive_ispan.shtml
Projekt CD "Traditional Music of Poland - Recorded in situ 1945-50": http://www.womex.com/virtual/maciej_kierzkowski/various_artists/traditional_music_of
Inne:
http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwinstytucje&id=167&view=biblioteka&litera=0&Itemid=17〈=pl
http://www.archiwa.gov.pl/repository/clka/Jackowski_zbiory_fonograf.pdf
http://www.gadki.lublin.pl/gadki/index.html szukaj tekstu J. Jackowskiego pt. „Na początku były wałki woskowe”.

Wybrana bibliografia:

Bielawski, Ludwik
1973 -
„Działalność Jadwigi i Mariana Sobieskich na polu dokumentacji i badań polskiej muzyki ludowej, w: Jadwiga i Marian Sobiescy Polska muzyka ludowa i jej problemy”, wybór prac pod redakcją Ludwika Bielawskiego, Kraków: PWM, ss. 11-72.

Czekanowska, Anna
1997 -
„Hryca, Zofia (editor). Muzychnyj Folklor z Poliss’ja – u zapiskah Filareta Kolessy ta Kazimira Moszynskoho”, w: „Yearbook for Traditional Music”, edited by Dieter Christensen. International Council For Traditional Music, ss. 173-176.

Dahlig-Turek, Ewa
1999 -
„Jadwiga i Marian Sobiescy”, in: „Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949-1999”. Red. L. Sokół, Z. Benedyktowicz, R. Brykowski, E. Dahlig, H. Faryna-Paszkiewicz, E. Krasiński, J. Morawski, M. Napiontkowa. Warszawa: IS PAN, ss. 317 – 320.
2005 - „From National Heritage to National Heritage. Sound Archive of the Institute of Arts in Warsaw“, w: “Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes”, Band 53/54 2004-2005). Red. von Eva Maria Hois unter Mitarbeit von Michaela Brodl und Sepp Gmasz. Wien, 2005: Mille Tre Verlag, ss. 162 – 169.
2007 - „Archiwa muzyczne w XXI wieku. Europejski projekt DISMARC”, w: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Fonoteka wczoraj, dziś i jutro”. Warszawa 11 – 12 maja 2007. Warszawa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Narodowa, ss. 129 – 135.

Dahlig, Piotr
1993 -
„Julian Pulikowski i akcja zbierania folkloru muzycznego w latach 1935 – 1939”, w: „Muzyka” nr 3 – 4, ss. 119 – 156.
1994 - „Najstarsze źródło fonograficzne folkloru polskiego (1904)”, w: „Twórczość Ludowa” nr 3 – 4 (26), ss. 11 – 13.
1997 - Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego (1904), w: „Muzyka”, nr 2, s. 57 – 70
1998 - „Tradycje muzyczne a ich przemiany”. Warszawa: Instytut sztuki PAN
1999 - „Zbiory fonograficzne Instytutu Sztuki PAN”, w: „Twórczość Ludowa” nr 3 – 4, ss. 29 – 33.
2000a - „Zbiory Fonograficzne in: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1949 – 1999”. Red. L. Sokół, Z. Benedyktowicz, R. Brykowski, E. Dahlig, H. Faryna- Paszkiewicz, E. Krasiński, J. Morawski, M. Napiontkowa. Warszawa: IS PAN, ss. 244 – 248.
2001 - „Wczesna etnomuzykologia polska w świetle korespondencji, w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia”. Red. L. Bielawski, J. K. Dadak-Kozicka, A. Leszczyńska. Warszawa: IS PAN, ss. 155 – 174.
2002a - „Early Field Recordings in Poland (1904-1939) and their Relations to Phonogram Archives in Vienna and Berlin, in: Music Archiving in the World. Papers Presented at The Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv”. Edited by Gabriele Berlin and Artur Simon. Berlin 2002 VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, ss. 205 – 218
2002b - „Dudy wracają do mody”, w: „Duda i kozieł”. Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów. Materiały szkoleniowo-informacyjne, nr 6. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Poznań, ss. 9 – 24.
2007 - „Die Phonogrammsammlungen des Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk in Warschau – Ein Archiv folkloristicher Praxis, w: Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse“. Teilband B. Erik Fischer (Hrsg.). Redaktion: Annelie Kuresten, Sarach Brasack und Verena Ludorff. Franz Steiner Verlag Stuttgart, ss. 494 – 522.

Hryca, Zofia (red.)
1995 -
„Muzychnyj Folklor z Poliss’ja - u zapiskah Filareta Kolessy ta Kazimira Moszynskoho„. Kijów: Muzychna Ukrajina.


Jackowski, Jacek
2002 - „Archiwizacja nagrań dźwiękowych folkloru muzycznego”, w: „Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME”, nr 2 – 4, ss. 84 – 94.
2003 - „Na początku były wałki woskowe”, w: „Gadki z Chatki”, nr 44, ss. 6 – 11.
2006 - „The Oldest Sound Archive of Traditional Music in Poland in Relation to Current Challenges“, w: “Tautosakos darbai / Folklore Studies”,  Vol. 31. Ed. by  L. Bugiene. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore,  ss. 25 – 39.

Jackowski, Jacek; Kierzkowski Maciej
2007 - „Digitalizacja najstarszej części Zbiorów Fonograficznych Instytutu sztuki PAN,” w: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Fonoteka wczoraj, dziś i jutro”. Warszawa 11 – 12 maja 2007. Warszawa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Narodowa, s. 88 – 102.

Jackowski, Jacek; Ładygin, Zbigniew
2006 - „Głosy z przeszłości” , w: „Tatry” Tatrzański Park Narodowy. 2006 nr 4, ss. 61 – 63.

Lesień-Płachecka, Krystyna 1987 - „Informator Archiwum Fonograficznego im. M. Sobieskiego, cz. II, Materiały Nienagrane”. Warszawa: IS PAN
2004 - „Prace nad incipitowym katalogiem utworów religijnych w Zbiorach Archiwum Fonograficznego im. M. Sobieskiego w IS APN w Warszawie”, w: “Biblioteka Muzyczna. Music Library 1996 – 1999”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, ss. 63 – 66.

Majewicz, Alfred, F.
2004 - „The Collected Works of Bronisław Piłsudski, vol. 3. Materials for Study fo the Ainu Language and Folklore 2”. Reconstructed, translated, and edited by. A. F. Majewicz with the assistance of E. Majewicz, w: „Trends in Linguistic Documentation” 15 – 3, ed. Walter Baisang, Hans Heinrich Hock, Werner Winter. Mouton de Gruyter, Berlin, New York.

Moszyński, Kazimierz
1932 -
„O badaniach muzyczno-etnograficznych na Polesiu w 1932 r.”, w: „Lud Słowiański”. Pismo poświęcone dialektologii i etnografii Słowian, tom III, zeszyt 1. Dział B: Etnografjia. Kraków: Gebethner i Wolff, ss. 69 – 79.

Sobieska, Jadwiga
2006 -
„Polski folklor muzyczny”. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych. Wydanie trzecie rozszerzone, red. P. Dahlig. Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej.

Szałaśna, Anna
1978 - „Informator Archiwum Fonograficznego im. M. Sobieskiego”, Warszawa: IS PAN.